Dinsdag 12 november 2019 - “De Groene Afslag” te Laren

Partners

Philips

At Philips, we look beyond technology to the experiences of consumers, patients, providers and caregivers across the health continuum – from healthy living and prevention to diagnosis, treatment and home care. We unlock insights leading to innovative solutions that enable better care at lower cost. With leading research, design and innovation capabilities, we partner with our customers to transform the delivery of healthcare

Hofmeier

Hofmeier is business partner voor financiële en organisatievraagstukken, met als missie organisaties helpen om hun ambities waar te maken. Door samen de financiële functie te optimaliseren en daarmee vraagstukken aan te pakken. Hofmeier maakt het verschil door interim professionals en consultants op innovatieve wijze aan opdrachtgevers te verbinden en te laten samenwerken. Het doel daarbij is het behalen van groei en het verbeteren van resultaten.
Hofmeier werkt met 130 interim professionals en consultants in specialistische teams, voor de sectoren: Woningcorporaties, Public en Handel, Industrie & Dienstverlening. Hofmeier heeft een scherp oog voor trends en ontwikkelingen die hun relaties raken. Met collega’s die zich optimaal inzetten met vakkennis, verbindend vermogen en door hun commitment bij de doelstellingen van de opdrachtgevers.
Hofmeier realiseert groei en behaalt organisatiedoelen door een optimale inrichting van de financiële functie en levert waarde aan klanten door het oplossen van finance en organisatievraagstukken die gericht zijn op continuïteit, kwaliteit, transitie en capaciteit. Hofmeier draagt zo actief bij aan het toekomstbestendig maken van organisaties.

PRIMO Nederland

PRIMO Nederland is opgericht op 11 oktober 2006 te Den Haag. De vereniging heeft als doel het belang, de kennis en het gebruik van risicomanagement binnen de publieke sector naar voren te brengen en te bevorderen, alsmede het tot stand brengen van een systematische en werkbare invoering (en onderhoud) van risicomanagement binnen de publieke sector in zijn algemeenheid en binnen lokale en regionale overheden in het bijzonder.

Tot de kerntaken van managers in het publieke domein behoort het inschatten en beheersen van risico’s. PRIMO is een vereniging die tot doel heeft haar leden op het gebied van risicomanagement te informeren en te ondersteunen.

Dit wil zij doen door middel van concrete instrumenten zoals onder andere het aanbieden casu quo bevorderen van trainingen om verantwoordelijke functionarissen binnen de publieke sector in hun dagelijkse werkzaamheden op het gebied van risicomanagement te ondersteunen

PrIMO

Adlasz

Adlasz is een adviesorganisatie speciaal voor de publieke sector. De consultants van Adlasz zijn gespecialiseerd in interne beheersing. In de visie van Adlasz staat de bedoeling centraal en zijn systemen dienend en niet leidend. Vanuit deze filosofie ondersteunen de experts van Adlasz opdrachtgevers in de publieke sector hun interne beheersing op niveau te brengen en te houden. De accountants van onze opdrachtgevers zijn hier blij mee: hun organisatie wordt “Audit-ready”. De mensen van Adlasz hebben zowel inhoudelijke kennis van de publieke sector als expertise op het gebied van administratieve organisatie.

De consultants van Adlasz zijn onder meer financieel en organisatorisch expert op het sociaal domein. De mensen van Adlasz adviseren meer dan 100 gemeenten, sociale werkvoorziening, zorg- en onderwijsorganisaties en gemeenschappelijke regelingen. Zij helpen hun opdrachtgevers de participatiemaatschappij waar te maken. Zij noemen dat “Beheersing beheerst”. Begin 2018 verscheen “adlasz voor de slimme gemeente”, een handboek met veel artikelen van experts, echt onmisbaar voor de slimme gemeenten.

Checkpoint IC

De adviseurs van Adlasz hebben hun jarenlange ervaring op het gebied van de interne beheersing, kwaliteitsaudits en interne controles vertaald naar een tool die beschikbaar is voor organisaties uit de publieke sector. Hiervoor wordt samen gewerkt met Checkpoint IC. De ontwikkelingen in de publieke sector volgen elkaar in hoog tempo op, zoals bijvoorbeeld de drie decentralisaties, de omgevingswet en de veranderingen in de verslaggevingsvoorschriften.

Er worden steeds grotere eisen gesteld aan transparantie en governance. Denk daarbij aan de ontwikkelingen op het gebied van “Control Statement” door het college van Burgemeester en Wethouders omtrent de rechtmatigheid, ontwikkelingen op het gebied van de accountantscontrole, kwaliteitsstandaarden en fraude. Adlasz volgt die ontwikkelingen op de voet en verwerkt deze in de door Checkpoint ontwikkelde kwaliteits- en audittools. Dat betekent dat men met het gebruik van deze tools altijd up-to-date is.

 

Public Challengers

Public Challengers empowert de publieke sector door de mensen te leveren die de realisatie van de belangrijkste doelstellingen ondersteunen.Vanuit tientallen jaren ervaring weet Public Challengers professionals uit het hogere en middenmanagement aan zich te binden. Deze zijn creatief, onafhankelijk en kunnen op tijdelijke basis ingezet worden om publieke organisaties in beweging te krijgen.

De ervaring in combinatie met de kennis en ervaring binnen de publieke sector bepaalt dat Public Challengers altijd de juiste match kan maken tussen vraag en aanbod. Public Challengers borgt de kwaliteit van haar dienstverlening door het bieden van schaduwmanagement.  Tot de opdrachtgevers van Public Challengers behoren de boardrooms van de belangrijkste woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen, rijksoverheid en zelfstandige bestuursorganen.

 

Public Values

In de publieke sector gaat het om het realiseren van maatschappelijke doelstellingen met publiek geld. Logisch dat hier goed toezicht op moet zijn. Governance is het kernbegrip hiervoor. Governance gaat over sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. Public Values helpt organisaties in de publieke sector om de governance zodanig vorm te geven dat de doelstellingen en de mens centraal staan.

Elke organisatie heeft doelstellingen. De realisatie van deze doelstellingen wordt bedreigd door risico’s. Risicomanagement zorgt ervoor dat deze risico’s worden beheerst zodat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Public Values werkt vanuit de bedoeling en de mens centraal. Compliance is een randvoorwaarde en geen doel.

Risk & Compliance Platform Europe

De website van het Risk & Compliance Platform Europe is live sinds 2014. De website is op dit moment een zestalig (Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans en Pools), grensoverschrijdend interactief platform voor alle professionals die werkzaam zijn op het gebied van risk en compliance, zowel in de financiële wereld als ook in de corporate omgeving als in de publieke sector.

Niet alleen de risk en compliance managers zelf behoren tot onze doelgroep, maar ook general en business managers, die in hun dagelijkse werkzaamheden geconfronteerd worden met de toegenomen risico’s en de toegenomen regeldruk van zowel nationale als internationale overheidsinstanties en toezichthouders. Het Platform organiseert regelmatig Congressen zoals het Risk & Compliance Jaarcongres op 31 mei  aanstaande in Baarn met als thema “Nieuw toezicht is serious gaming. Het spel, de spelregels, de spelers en het speelveld in de boardroom.”