Dinsdag 12 november 2019 - “De Groene Afslag” te Laren

Sprekers

Marja

Marja Elsinga

Prof. Dr. Ir. Marja Elsinga is Professor Housing Institutions & Governance bij de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft sinds 2010. Ze geeft leiding aan het onderzoeksprogramma “Housing in a changing society” bij de TU Delft. Daarnaast is ze Visiting Professor College Architecture and Urban Planning aan Tongji University in Shanghai, China.

Haar doel is om de uitdagingen rond wonen op de agenda te krijgen in het onderwijs, bij politici en in onderzoekprogramma’s. Wonen is essentieel voor de economie en voor de maatschappij.
Marja heeft meer dan twintig jaar ervaring in het leiden van onderzoek dankzij opdrachten van de Europese Commissie, Nederlandse overheidsorganen en marktpartijen.

Elsinga probeert de brug te slaan tussen de wetenschap en de praktijk en laat zich daarover als volgt uit: “Academic research and housing practice are unfortunately different worlds. Practitioners do not regularly read academic journals. Academics, on the other hand, are often not aware of the most recent developments in practice, in particular not in housing since in this field is changing rapidly since the financial crisis. I want to contribute to bridging this gap between academia and practice.”

Marja Elsinga is sinds 2006 Vice-Voorzitter van de Nederlandse Woonbond, sinds medio 2012 ook Vice-Voorzitter van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) en sinds 2015 lid van de Wetenschappelijke Raad van Platform31.

boele

Kees Boele

Dr. Kees Boele is sinds december 2012 Voorzitter van het College van Bestuur van HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Kees heeft aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam economie gestudeerd en is daar ook gepromoveerd. Zijn tweede studie (filosofie) heeft hij in Amsterdam aan de Vrije Universiteit afgerond. Aan deze universiteit is hij in 2013 gepromoveerd in de theologie.
Kees Boele behartigt binnen het College van Bestuur van de HAN de aandachtsvelden onderwijs, studentzaken, algemene bestuurszaken, internationalisering en communicatie. Hij heeft daarnaast de volgende onbezoldigde nevenfuncties: Lid Economic Board Arnhem/Nijmegen, Lid Wetenschappelijke Adviesraad Socires en Lid VNO-NCW Midden.
Kees Boele is auteur van het boek “Onderwijsheid. Terug naar waar het echt om gaat”. Dat boek sluit naadloos aan bij de roep om meer inhoud en kwaliteit in het onderwijs.

220px-Bernard_ter_Haar_(2017)

Bernard ter Haar

Dr. Bernard ter Haar is Directeur-Generaal Sociale Zaken en Integratie bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij is sinds 2012 werkzaam op het Ministerie van SZW. Ter Haar was ook Thesaurier-Generaal op het Ministerie van Financiën en tijdens de kredietcrisis van eind 2008 was hij nauw betrokken bij de redding van ABN Amro Bank en Fortis.

Na een academische loopbaan in de theoretische  kernfysica (promotie in 1986) en de voltooiing van een studie economie, werkte Bernard ter Haar sinds 1988 op het Ministerie van Financiën. Tot 1996 was hij werkzaam bij de afdeling Internationale Monetaire Zaken (onderdeel van de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen) en vervolgens bij de directie Algemene Financiële en Economische Politiek (AFEP). In 2000 werd hij directeur van deze directie. Sinds 2012 werkt hij bij het ministerie van SZW na een periode als directeur-generaal Milieu op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Anita-Delhaas-van-Dijk

Anita Delhaas-van Dijk

Anita Delhaas-van Dijk was sinds oktober 2017 tot voor kort Executive Director en European Coordinator van International Justice Mission (IJM). de missie van IJM is “to protect the poor from violence by rescuing victims, bringing criminals to justice, restoring survivors to safety and strength, and helping local law enforcement build a safe future that lasts.”

Voordat ze bij IJM aan de slag ging heeft ze jarenlang in het buitenland gewoond en gewerkt voor World Vision als Director. Bijna 5 jaar leidde ze World Vision met honderden medewerkers in Libanon tijdens de crisis in Syrië. Daarvoor woonde en werkte ze in Roemenië, ook als directeur van World Vision.

Bea-Moed-1-e1517684098257

Bea Moed

Bea Moed besloot na gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening in 2010 over te stappen naar het sociaal domein. De directe aanleiding was de politieke onrust in Nederland, waaruit duidelijk werd hoe groot de kloof was geworden met arme wijken.

Bea volgde een opleiding sociaal werk en ging als welzijnswerker aan de slag in de wijken waar zij  was opgegroeid: Wielenpôlle en Schepenbuurt, twee van de armste wijken van Nederland. Zij constateerde ter plaatse dat de verschillende welzijnsprojecten weinig effectief waren en dat  ondanks de miljoeneninvesteringen de situatie in beide wijken alleen maar verslechterde. Ze besloot toen als zelfstandig ondernemer verder te gaan en zij ontwikkelde op basis van kennis uit het bedrijfsleven een andere benadering, waarbij de ontwikkeling van sociaal kapitaal centraal stond en budgetten en zeggenschap werden overgedragen aan wijken.

In 2012 gaf de gemeente Leeuwarden toestemming voor een sociaal experiment in de wijken Wielenpôlle en Schepenbuurt en Bea werd daar projectleider. Het experiment betekende een radicale breuk met het bestaande welzijnsbeleid en leidt tot op dag van vandaag tot veel discussie.

florijn

Marco Florijn

Marco Florijn is directeur van Seastarters en sinds mei 2017 ook voorzitter van de NVVK. De NVVK, in 1932 opgericht, richt zich heden ten dage op de problematische schuldenproblematiek en kent bijna 100 leden uit de publieke en private sector, waaronder Divosa, VNG en Sociaal Werk. Voor raadsleden en wethouders heeft de NVVK een notitie opgesteld over schuldhulpverlening.

Schuldhulpverlening is een belangrijke taak van gemeenten. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) biedt bestuurders een kader waarbinnen zij de schuldhulpverlening in hun gemeente kunnen inrichten. Schulden zijn een complex maatschappelijk probleem en vragen om efficiënt en effectief beleid.

Suzan-Sijmonsma

Suzan Sijmonsma

Suzan Sijmonsma is one of the senior Innovation Consultants at Philips Innovation Services. She is a specialist in the field of (home) health care and residential care. She has had several positions in those fields basically from her professional background as a RN, CCN and MN.

Suzan is  experienced in analyzing, changing and developing processes related to cure and care questions. Her approach is best characterized as customer -focused with an outside view but based on insight knowledge and experience.

Jack Kruf Foto OK

Jack Kruf

Jack heeft een Masters Degree (cum laude) en daarmee beëdigd ingenieur en wetenschappelijk Bosecoloog, alsmede Sociale Psycholoog aan de Wageningen University. Hij heeft zich ingezet als project- en programmamanager bij de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden en landgoederen (Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, 1982), tal van ruimtelijk maatschappelijke vraagstukken (Oranjewoud, 1984) en op het gebied van Informatietechnologie en milieuvraagstukken (CGI, 1990). In 1994 werd hij directeur in de gemeente Breda, eerst op het gebied van beleid en onderzoek, later van stadsbeheer/buitenruimte. In 2000 werd hij benoemd als Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris van de gemeente Roosendaal. Vanaf medio 2017 is hij directeur van PRIMO Nederland, naast zijn presidentschap van PRIMO Europe (sinds 2006). Hij richt daarbij vanuit een non-profit perspectief op de bevordering van goed publiek bestuur.

Zijn ervaring bestaat uit meer dan 35 jaar werkzaam te zijn in het hart van het publieke domein op het interface tussen politiek, bestuur, samenleving, bedrijfsleven, experts, media, dit op zowel van landelijk tot internationaal niveau. Dit laatste vanuit PRIMO Europe (‘We care about good governance’), alsmede vanuit het Europese netwerk van gemeentesecretarissen (UDITE). Hij is verbonden aan de Malta University als visiting lector, St. Thomas University als partner Risk Leadership en Universiteit Twente als lid van de Raad van Advies Master Risk Management.

Zijn specialiteit is het holistisch en multidisciplinair benaderen van publieke vraagstukken vanuit design denken (Darden Institute), strategie, leiderschap en verandermanagement. Hij is goed bekend met contractmanagement (Harvard University), corporate én public governance, strategisch risicomanagement, regionale ontwikkeling, publiek-publiek en publiek-private samenwerking, marketing, coaching, transformationele verandering en internationale netwerken.

Kars-Michiel-Lenssen

Kars-Michiel Lenssen

Kars-Michiel Lenssen is a Director and Principal Scientist at Philips Lighting Research in the Netherlands, leading projects on a.o. smart homes, with an emphasis on human-centric lighting, well-being  and the Internet of Things. He received his M.Sc. degree in applied physics from Eindhoven University of Technology in 1989. In 1994, he received his Ph.D. from Delft University of Technology .

Kars-Michiel coordinated various international cooperation projects with other companies and universities, including the present EIT Digital project BrightAgeing. He also works as an evaluator of research projects for the European Commission and as an Expert for the Skolkovo Foundation.”

 

Piet-Klop

Piet Klop

Piet Klop RA MGA heeft ruim 30 jaar in de accountants- en adviespraktijk voor de publieke sector gewerkt bij Deloitte, waarvan 20 jaar als partner. Piet  werkt nu vanuit zijn eigen bedrijf Public Values BV. Piet is in zijn Deloitte-tijd bij veel gemeenten accountant en adviseur geweest, van klein tot groot.

Piet heeft daarnaast veel opdrachten gedaan bij woningcorporaties en hun externe toezichthouders zoals het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Ministerie (waaronder een opdracht rechtstreeks voor de Minister). Ook heeft hij gewerkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderwijs- en zorginstellingen en overheidsbedrijven (sociale werkvoorzieningen, milieudiensten en afvalinzamelingsbedrijven in zowel gemeenschappelijke regelingen als overheidsvennootschappen).

wobbe

Wobbe van der Meulen

Wobbe van der Meulen is managing consultant bij Hofmeier. Hij houdt zich vooral bezig met Boardroom-Dynamics, de onderlinge verhouding tussen bestuur en toezichthouders. Hoe wordt het spel in de bestuurskamer gespeeld. Concreet betreft het dan bijvoorbeeld zelfevaluaties van Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen, het begeleiden van scenarioplanningssessies, het maken van een nieuwe visie en het opstellen van strategie en beleid. Hij doet dit hoofdzakelijk in het publieke domein.

Na zijn studie fiscaal recht heeft Wobbe verschillende management en bestuurlijke functies in uiteenlopende sectoren vervuld. Rode draad was daarin reorganiseren en fuseren. Daarnaast betrof het veelal het brengen van oplossingen in conflictomgevingen en het opstarten van nieuwe activiteiten. Hij heeft ruime ervaring als interim manager en bestuurder. Hij doceert en publiceert met regelmatig.

 

Patrick-van-Schie-e1517936528622

Patrick van Schie

Dr. Patrick van Schie is directeur van de TeldersStichting, de liberale denktank van Nederland gelieerd aan de VVD. Hij studeerde geschiedenis van het politieke bestel alsmede van de internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Utrecht en promoveerde in 2005 aan de Universiteit Leiden op een dissertatie over de voorlopers van de VVD in de eerste vier decennia van de 20e eeuw. Bij de TeldersStichting legt hij met zijn team van onderzoekers steeds de verbinding tussen liberale waarden en uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken, van onderwijs tot defensie, en van ‘gelukspolitiek’ (met onder meer een kritische beschouwing over nudging) tot stijgingskansen voor maatschappelijke ‘achterblijvers’.

Geregeld raken projecten van de Stichting meer sectoren tegelijk, zoals bij verschenen studies naar eerlijkheid en naar prospectieve verantwoordelijkheid. Patrick schrijft sinds maart 2013 een tweewekelijkse column op Trouw.nl, over geschiedkundige onderwerpen, aspecten van het liberalisme, en zeer uiteenlopende maatschappelijke en internationale vraagstukken:  Zijn recentste boek (als mede-auteur) is “Tussen geschiktheid en grondrecht”, met als ondertitel “De ontwikkeling van het Nederlandse kiesrecht vanaf 1795” (AUP; Amsterdam, 2018). Tevens verscheen onlangs van Patrick een essay over weerbare democratie in de bundel: De strijd om de democratie (Boom; Amsterdam, 2018).  Patrick werkt samen met Fleur de Beaufort aan een nieuw boek over liberalen en het vrouwenkiesrecht dat begin 2019 zal verschijnen.

Wouter-Swolfs

Wouter Swolfs

Wouter Swolfs is Founder van WhiteRabbit Strategy sinds juni 2016. Met zijn onderneming helpt hij mensen te begrijpen dat de technologische vooruitgang onomkeerbaar is en dat deze integraal dient te worden opgenomen in de business processen om verdere groei te kunnen realiseren. Ook de publieke sector ontkomt niet aan de gevolgen van de mogelijkheden die de technologie beidt en zal zich in rap tempo moeten aanpassen, aldus Swolfs.

Daarvoor was Wouter bijna 5 jaar werkzaam als Innovation Manager bij Deloitte Innovation bv.

mark-van-de-weijer

Mark van de Weijer

Na zijn studie aan Nyenrode werd Mark van de Weijer effectenhandelaar op de Amsterdamse Effectenbeurs. Omdat opleiden hem beter past dan handel, is hij overgestapt naar NIBE, later NIBE-SVV. Daar heeft hij opleidingen en permanente educatie ontwikkeld over compliance, risk management en financial markets – altijd in nauwe samenwerking met specialisten uit de praktijk.Ook is Mark als lid van het projectteam betrokken geweest bij de oprichting van DSI.

In 2015 heeft Mark gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap en heeft hij zich aangesloten bij The Compliance Network met als specialisatie opleiden en kennisoverdracht. Een van zijn activiteiten is specialisten te begeleiden bij het geven van presentaties.