Donderdag 5 april 2018 - Meeting Center New Babylon, Den Haag

Programma

Op donderdag 5 april is het RiskCongres PublicValues 2018, met als thema: “Delen is macht. Crowdbraining : alleen ga je sneller, samen kom je verder!” We maken andermaal gebruik van het Meeting Center van New Babylon in Den Haag. Content Director Piet Klop RA MGA zal ook als dagvoorzitter optreden en het programma is evenwichtig en met zeer veel zorg samengesteld met absolute top sprekers uit de wetenschap met praktijkervaring en praktijkmensen met een wetenschappelijk achtergrond, zoals Dr. Kees Boele en Professor Marja Elsinga. Het programma begint exact om 12.00 uur, met een inloop vanaf 11.30 uur. De publieke sector is een sector waarin het voldoen aan de regels (compliance) hoog op de agenda staat. Te hoog blijkt in de praktijk. Het gaat immers om de bedoeling en systemen moeten daarbij dienend zijn, waardoor doelstellingen uit het oog worden verloren. Met hetzelfde maatschappelijk geld moet meer bereikt worden. De bijdrage van Bea Moed over het sociaal domein met de praktijkervaring uit de wijk Wielenpôlle (Leeuwarden) gaat voor de nodige opschudding zorgen: Public Values!

TijdOnderwerpSprekers
11.30 uur - 12.00 uur

Inloop, registratie, overhandiging congresboekje met koffie / thee.

12.00 uur - 12.20 uur

Algemeen welkom door congresvoorzitter Michel Klompmaker samen met dagvoorzitter Piet Klop, die de contouren van het programma schetst, gevolgd door de pitches voor de twee parallel lunchworkshops van Philips Lighting en Hofmeier.

Keuze 2 lunchworkshops

12.30 uur - 13.50 uur

Lunchworkshop A : Vanuit Hofmeier, specialist op het gebied van woningcorporaties zal Wobbe van der Meulen spreken. De titel van deze lunchworkshop is ” Compliance: Verlies het oorspronkelijke doel niet uit het oog!”

In de publieke sector gaat het in de financiële kolom (Finance en Control) vooral over compliance. Het gevolg daarvan is dat diegenen en datgene waar het vooral om draait (bijna) volledig uit beeld raken. Waar blijft bij de corporaties de huurder, bij gemeenten de burger, bij het onderwijs het onderwijs zelf en de leerling en in de zorg de patiënt en de zorg daarvoor? Het lijkt alleen nog maar te draaien om de regels en het daaraan voldoen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn….

Om te kunnen omgaan met de grote veranderingen die plaatsvinden op het gebied van wet- en regelgeving, digitalisering en automatisering, toenemende mondigheid van de burger en toenemende eisen vanuit de organisatie zelf is een ander menstype vereist binnen de financiële kolom. Er moet een balans zijn tussen hard en soft skills. Verbinders die zorg dragen voor regels en bedrijfsvoering én het oorspronkelijke doel niet uit het oog verliezen.

Deze lunchworkshop wordt gemodereerd door Mark van de Weijer.

12.30 uur - 13.50 uur

Lunchworkshop B zal worden verzorgd door Suzan Sijmonsma en Kars-Michiel Lenssen van de twee Philips entiteiten, Lighting en Innovation over val preventie. Philips kan een daadwerkelijk bijdrage leveren aan een betere verlichting in huis en in de openbare ruimtes. Verder worden er met andere partijen in Nederland projecten georganiseerd in het kader van val preventie. Naast val detectie en bewegingsanalyse is er een praktische en efficiënte project aanpak met betrokken partijen in wijken en gemeenten. Voor wat betreft de schade in euro’s: per jaar wordt er een bedrag van 912 miljoen euro uitgegeven aan directe medische kosten: bezoeken aan de SEH, opnames en behandelingen in het ziekenhuis. Maar de kosten zijn natuurlijk veel hoger: denk bijvoorbeeld aan opnames in een verpleeghuis omdat na een val zelfstandig thuis wonen niet meer mogelijk is. De twee sprekers gaan nader op het thema “langer zelfstandig thuis” en zij zullen daarbij de relevante trends laten zien en ook de visie, aanpak en mogelijkheden van Philips hierop delen. Vallen is nog steeds een onderbelicht probleem en dat wordt nu duidelijk voor het voetlicht brengen bij een publiek dat ertoe doet.

Deze lunchworkshop wordt gemodereerd door Wouter Swolfs.

14.00 uur - 15.30 uur

Plenair hoofdprogramma met als onderwerp “Delen is macht. Crowdbraining: Alleen ga je sneller, samen kom je verder!”

Als eerste spreker zal Dr. Kees Boele, Voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)  het woord krijgen. Scholen zijn geen bedrijven, schoolleiders geen managers. Het lijkt simpel, maar de praktijk is vaak anders. Kees Boele houdt al langer een pleidooi om in het onderwijs terug te keren “naar waar het echt om gaat”. Boele doet een dringend appel op scholen om na te denken over de doelen van het onderwijs, en niet alleen over de middelen en de resultaten. Het gaat te veel over die laatste twee, volgens hem.

Goed onderwijs is het begin van stijging op de sociale ladder. Goed onderwijs van de ouders leidt ook tot betere kansen voor hun kinderen. Hij zal vooral het belang van goed onderwijs voor de kansen van mensen in aandachtswijken laten zien. Hij zal de deelnemers deelgenoot maken van zijn missie om systemen dienend te laten zijn en niet leidend. Boele publiceert veel en de titel van een van zijn boeken is “Onderwijsheid”.

De tweede keynote is Prof. dr. ir. Marja Elsinga. De stad vervult een grote rol om mensen te laten stijgen op de sociale ladder zoals dat zo mooi heet. Sinds kort woont meer dan de helft van de wereldbevolking in een stad! Daarom hebben we op ons Congres met Professor Marja Elsinga een top expert als keynote om haar visie te geven op de rol van verstedelijking, de betaalbaarheid van wonen en de link met het sociale domein. Marja zal ingaan op de public values van de stad. Marja Elsinga is hoogleraar wonen aan de TU Delft en internationaal erkend expert. Zij is ook verbonden aan een universiteit in China. Elsinga: “De stad biedt veel kansen op het gebied van werkgelegenheid. Het hebben van werk van de ouders leidt tot betere kansen voor hun kinderen.

Het simpelweg fysiek aanwezig zijn in de stad vergroot de kansen voor mensen. Tegelijkertijd is de stad druk en zijn inkomens en vermogens niet gelijk verdeeld. Er wordt veel gesproken over duurzame en veerkrachtige steden, maar wat houdt dat precies in? Zorg voor fatsoenlijk wonen in afstemming met het sociale domein heeft veel positieve consequenties voor leefbaarheid van de stad. Elsinga zal de deelnemers inzicht geven in de praktische consequenties van deze discussie over “public value” voor inwoners en beleidsmakers.

De directeur van PRIMO Nederland, Ir. Jack Kruf zal reflecteren over de beide keynotes en zijn opmerkingen delen met de zaal en met de beide keynotes.

15.30 uur - 16.00 uur

Networking pauze

16.00 uur - 17.00 uur

Plenair interactief programma over de noodzaak van kanteling in het sociaal domein in Nederland. Met andere woorden de noodzaak van kanteling van systeem- naar leefwereld. Ervaringsdeskundige Bea Moed uit Leeuwarden gaat als projectleider alle inzichten en frustraties met u delen.  Voorafgaande haar presentatie zal een korte film vertoond worden over een van de armste wijken van Nederland waar zij gewerkt heeft, namelijk de wijk Wielenpôlle in Leeuwarden.

Bea zal worden geconfronteerd met een expert panel bestaande uit Dr. Patrick van Schie, directeur van de TeldersStichting, Marco Florijn, voorzitter NVVK en voormalig wethouder in Leeuwarden en Rotterdam, Anita Delhaas-van Dijk die vanuit haar eigen ervaring als Executive Director and European Coordinator van International Justice Mission (IJM) de rol van de (buitenlandse) overheden kritisch onder de loep neemt met betrekking tot vluchtelingenstromen, de opvang en alle daarmee verbonden Public Values. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Directeur-Generaal Sociale Zaken en Integratie, Dr. Bernhard ter Haar aanschuiven bij het expertpanel.

17.00 uur

Conclusie en uitrol van het actieplan door dagvoorzitter Piet Klop.

17.10 uur

Networking cocktail onmiddellijk gevolgd door het Indisch Buffet.